தேவாரத்தலங்கள் - தற்போதைய பெயர்கள்

தேவாரத்தலங்கள் - தற்போதைய பெயர்கள் 

காவிரி வடகரை தலங்கள் 
1. கோயில் - சிதம்பரம்
2. திருவேட்களம் 
3. திருநெல்வாயில் - சிவபுரி  
4. திருக்கழிப்பாலை - திருக்கழப்பாலை 

5. திருநல்லூர்ப்பெருமணம் - ஆச்சாள்புரம்

6. திருமயேந்திரப்பள்ளி - மகேந்திரப்பள்ளி

7. தென்திருமுல்லைவாயில் - திருமுல்லை வாசல்

8. திருக்கலிக்காமூர் - அன்னப்பன்பேட்டை


9. திருச்சாய்க்காடு  - சாயாவனம்

10. திருப்பல்லவனீசுரம் - பூம்புகார்

11. திருவெண்காடு

12. கீழைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி

13. திருக்குருகாவூர் - திருக்கடாவூர்

14. சீர்காழி

15. திருக்கோலக்கா

16. திருப்புள்ளிருக்குவேளூர் -  வைத்தீச்சுரன்கோவில்

17. திருக்கண்ணார்கோவில் - குறுமாணக்குடி

18. திருக்கடைமுடி - கீழையூர் ,கீழூர்

19. திருநின்றியூர்

5. திருநல்லூர்ப்பெருமணம் - ஆச்சாள்புரம் 
6. திருமயேந்திரப்பள்ளி - மகேந்திரப்பள்ளி  
7. தென்திருமுல்லைவாயில் - திருமுல்லை வாசல் 
8. திருக்கலிக்காமூர் - அன்னப்பன்பேட்டை 
9. திருச்சாய்க்காடு  - சாயாவனம் 
10. திருப்பல்லவனீசுரம் - பூம்புகார் 
11. திருவெண்காடு 
12. கீழைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி 
13. திருக்குருகாவூர் - திருக்கடாவூர்  
14. சீர்காழி 
15. திருக்கோலக்கா 
16. திருப்புள்ளிருக்குவேளூர் -  வைத்தீச்சுரன்கோவில் 
17. திருக்கண்ணார்கோவில் - குறுமாணக்குடி 
18. திருக்கடைமுடி - கீழையூர் ,கீழூர் 
19. திருநின்றியூர்  20. திருப்புன்கூர் 
21. திருநீடூர்  - நீடூர் 
22. அன்னியூர்  - பொன்னூர் 
23. திருவேள்விக்குடி 
24. எதிர்கொள்பாடி - மேலைத்திருமணஞ்சேரி 
25. திருமணஞ்சேரி - கீழைத்திருமணஞ்சேரி

26. திருக்குறுக்கை - கொருக்கை

27. கருப்பறியலூர் - தலைஞாயிறு

28. திருகுரக்குக்கா - திருக்குரக்காவல்

29. திருவாழ்கொளிப்புத்தூர் - திருவாளப்புத்தூர்

30. பழமண்ணிப்படிக்கரை - இலுப்பைப்பட்டு

31. ஓமாம்புலியூர்

32. கானாட்டுமுள்ளூர் - கானாட்டம்புலியூர்

33. திருநாரையூர்

34. திருக்கடம்பூர் - மேலக்கடம்பூர்

35. பந்தணைநல்லூர் - பந்தநல்லூர்

36. கஞ்சனூர்

37. திருக்கோடிக்கா - திருக்கோடிக்காவல்

38. திருமங்கலக்குடி

39. திருப்பனந்தாள்

40. திருஆப்பாடி - திருவாய்ப்பாடி

41. திருச்சேய்ஞலூர் - சேங்கனூர்

42. திருந்துதேவன்குடி - திருத்தேவன்குடி

43. திருவியலூர் - திருவிசலூர்

44. கொட்டையூர்

45. இன்னம்பர் - இன்னம்பூர்

46. திருப்புறம்பயம் - திருப்புறம்பியம்

47. திருவிசயமங்கை - திருவிஜயமங்கை

48. திருவைகாவூர்

49. வடகுரங்காடுதுறை - ஆடுதுறை பெருமாள் கோயில்
 

26. திருக்குறுக்கை - கொருக்கை 
27. கருப்பறியலூர் - தலைஞாயிறு 
28. திருகுரக்குக்கா - திருக்குரக்காவல் 
29. திருவாழ்கொளிப்புத்தூர் - திருவாளப்புத்தூர்  
30. பழமண்ணிப்படிக்கரை - இலுப்பைப்பட்டு 
31. ஓமாம்புலியூர் 
32. கானாட்டுமுள்ளூர் - கானாட்டம்புலியூர் 
33. திருநாரையூர் 
34. திருக்கடம்பூர் - மேலக்கடம்பூர் 
35. பந்தணைநல்லூர் - பந்தநல்லூர் 
36. கஞ்சனூர் 
37. திருக்கோடிக்கா - திருக்கோடிக்காவல் 
38. திருமங்கலக்குடி 
39. திருப்பனந்தாள் 
40. திருஆப்பாடி - திருவாய்ப்பாடி 
41. திருச்சேய்ஞலூர் - சேங்கனூர் 
42. திருந்துதேவன்குடி - திருத்தேவன்குடி 
43. திருவியலூர் - திருவிசலூர் 
44. கொட்டையூர் 
45. இன்னம்பர் - இன்னம்பூர் 
46. திருப்புறம்பயம் - திருப்புறம்பியம் 
47. திருவிசயமங்கை - திருவிஜயமங்கை 
48. திருவைகாவூர் 
49. வடகுரங்காடுதுறை - ஆடுதுறை பெருமாள் கோயில்  50. திருப்பழனம் 
51. திருவையாறு 
52. திருநெய்த்தானம் - தில்லைஸ்தானம் 
53. பெரும்புலியூர் 
54. திருமழபாடி  
55. திருப்பழுவூர் - கீழப்பழுவூர்
 
 56. திருக்கானூர் 
57. அன்பில்ஆலந்துறை - அன்பில் 
58. திருமாந்துறை - மாந்துறை 
59. திருப்பாற்றுறை - திருப்பாலத்துறை 
60. திருவானைக்கா 
61. திருப்பைஞ்ஞீலி 
62. திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் - திருவாசி 
63.திருஈங்கோய்மலை - திருவிங்கிநாதமலை  
காவிரித் தென்கரைத் தலங்கள்  64. திருவாட்போக்கி - ரத்னகிரி அய்யர் மலை  65. கடம்பந்துறை - குளித்தலை 
66. திருப்பராய்துறை 
67. கற்குடி - உய்யக்கொண்டான்மலை 
68. மூக்கீச்சுரம் - உறையூர் - திருச்சி 
69. சிராப்பள்ளி - திருச்சி மலைகோட்டை  
70. எறும்பியூர் - திருவெறும்பூர் 
71. திருநெடுங்களம் 
72. மேலை.திருக்காட்டுப்பள்ளி  73. திருஆலம்பொழில் 
74. திருப்பூந்துருத்தி 
75. கண்டியூர் 
76. திருச்சோற்றுத்துறை 
77. திருவேதிகுடி 
78. தென்குடித்திட்டை -திட்டை 
79. திருப்புள்ளமங்கை - பசுபதி கோயில் 
80. சக்கரப்பள்ளி - ஐயம்பேட்டை  81. திருக்கருகாவூர் 
82. திருப்பாலைத்துறை 
83. திருநல்லூர் 
84. ஆவூர்ப்பசுபதீச்சுரம் - ஆவூர் 
85. திருச்சத்திமுத்தம் 
86. பட்டீச்சுரம் 
87. பழையாறை வடதளி 
88. திருவலஞ்சுழி 
89. குடமூக்கு - கும்பகோணம்
90. குடந்தை கீழ்க்கோட்டம் - நாகேச்சுரசுவாமிக் கோவில் 
91. குடந்தைக்காரோணம் - விஸ்வநாதர் கோவில் 
92. திருநாகேச்சுரம் 
93. திருவிடைமருதூர் 
94. தென்குரங்காடுதுறை - ஆடுதுறை 
95. திருநீலக்குடி 
96. வைகல்மாடக்கோவில் 
97. திருநல்லம் - கோனேரி ராஜபுரம் 
98. கோழம்பம் - திருக்கொழம்பியம் 
99. திருவாவடுதுறை 
100. திருத்துருத்தி - குத்தாலம் 
101. திருவழுந்தூர் - தேரழுந்தூர் 
102. திருமயிலாடுதுறை 
103. திருவிளநகர் 
104. திருப்பறியலூர் - பரசலூர் 
105. திருச்செம்பொன்பள்ளி - செம்பனார் கோவில் 
106. திருநனிபள்ளி - புஞ்சை 
107. திருவலம்புரம் - மேலப்பெரும்பள்ளம் 
108. தலைச்சங்காடு 
109. ஆக்கூர் - தான் தோன்றி மடம் 
110. திருக்கடவூர் வீரட்டம் - திருக்கடையூர் 
111. திருக்கடவூர் மயானம் - திரு மயானம் 
112. திருவேட்டக்குடி 
113. திருத்தெளிச்சேரி - கோயில் பத்து 
114. தருமபுரம் 
115. திருநள்ளாறு 
116. கோட்டாறு - திருக்கொட்டாரம் 
117. அம்பர்பெருங்கோயில் - அம்பர் ,அம்பல்  118. அம்பர் மாகாளம் - கோயில் மாகாளம் 
119. திருமீயச்சூர் 
120. திருமீயச்சூர் இளங்கோயில் 
121. திலதைப்பதி - திலதர்ப்பணபுரி 
122. திருப்பாம்புரம் 
123. சிறுகுடி  124. திருவீழிமிழலை 
125. திருவன்னியூர் - அன்னியூர் 
126. கருவிலி - கருவிலிக்கொட்டிட்டை 
127. பேணுபெருந்துறை - திருப்பந்துறை 
128. நறையூர்ச்சித்தீச்சுரம் - திருநறையூர் 
129. அரிசிற்கரைப்புத்தூர் - அளகாபுத்தூர் 
130. சிவபுரம் 
131. கலயநல்லூர் - சாக்கோட்டை 
132. கருக்குடி - மருதாந்தநல்லூர் 
133. திருவாஞ்சியம் 
134. நன்னிலம் 
135. திருக்கொண்டீச்சரம் - திருக்கண்டீஸ்வரம் 
136. திருப்பனையூர் - பனையூர் 
137. திருவிற்குடி வீரட்டம் 
138. திருப்புகலூர் 
139. திருப்புகலூர் வர்த்தமானீச்சரம் 
140. இராமனதீச்சுரம் - திருக்கண்ணபுரம் 
141. திருப்பயற்றூர் 
142. திருச்செங்காட்டங்குடி 
143. திருமருகல் 
144. திருச்சாத்தமங்கை - சீயாத்தமங்கை 
145. நாகைக்காரோணம் - நாகப்பட்டினம்
146. சிக்கல்  147. கீழ்வேளூர் - கீவளூர் 
148. தேவூர் 
149. பள்ளியின்முக்கூடல் - அரியான்பள்ளி
150. திருவாரூர் 
151. திருவாரூர்அரநெறி 
152. திருவாரூர் பரவையுன்மண்டலி 
153. திருவிளமர் - விளமல்  154. கரவீரம் - கரையபுரம் 
155. பெருவேளூர் -மணக்கால் ஐயம்பேட்டை 
156. தலையாலங்காடு 
157. குடவாயில் - குடவாசல் 
158. திருச்சேறை 
159. நாலூர்மயானம் 
160. கடுவாய்க்கரைப்புத்தூர் - ஆண்டான்கோவில் 
161. இரும்பூளை - ஆலங்குடி 
162. அரதைப்பெரும்பாழி - அரித்துவாரமங்கலம் 
163. அவளிவணல்லூர் 
164. பரிதிநியமம் - பருதியப்பர்கோவில் 
165. வெண்ணி - கோயில் வெண்ணி 
166. பூவனூர் 
167. பாதாளீச்சுரம் - பாமணி 
168. திருக்களர் 
169. சிற்றேமம் - சிற்றய்மூர் 
170. திருஉசாத்தானம் - கோயிலூர்
171. இடும்பாவனம் 
172. கடிக்குளம் - கற்பகநாதர் குளம் 
173. தண்டலைநீள்நெறி - தண்டலைசேரி  
174. கோட்டூர் 
175. திருவெண்துறை - வண்டுதறை 
176. கொள்ளம்புதூர் -திருக்களம்பூர் 
177. பேரெயில் - ஓகைப்பேரையூர் 
178. திருக்கொள்ளிக்காடு - கள்ளிக்காடு 
179. திருத்தெங்கூர் 
180. திருநெல்லிக்கா 
181. திருநாட்டியத்தான்குடி 
182. திருக்காறாயில் - திருக்காறைவாசல் 
183. கன்றாப்பூர் - கண்ணாப்பூர் 
184. வலிவலம் 
185. கைச்சின்னம் - கச்சனம் 
186. திருக்கோளிலி - திருக்குவளை 
187. திருவாய்மூர் 
188. திருமறைக்காடு -  வேதாரண்யம் 
189. அகத்தியான்பள்ளி 
190. திருக்கோடி - கோடியக்கரை 
191. திருவிடைவாய் 

ஈழநாடு 
192. திருக்கோணமலை 
193. திருக்கேதீச்சுரம் - இலங்கை மாந்தை 

பாண்டியநாடு 
194. திருஆலவாய் - மதுரை 
195. திருஆப்பனூர் - ஆப்புடையார் கோயில் 
196. திருப்பரங்குன்றம் 
197. திருவேடகம் 
198. திருக்கொடுங்குன்றம் - பிரான்மலை 
199. திருப்புத்தூர் 
200. திருப்புனவாயில் - திருப்புனவாசல்  
201. திருஇராமேச்சுரம் 
202. திருவாடானை 
203. திருக்கானப்பேர் - காளையார்கோவில் 
204. திருப்பூவணம் 
205. திருச்சுழியல் - திருச்சுழி
206. திருக்குற்றாலம்  
207. திருநெல்வேலி 

கொங்குநாடு 
208. திருப்புக்கொளியூர் - அவிநாசி 
209. திருமுருகன்பூண்டி 
210. திருநணா - பவானி 
211. திருக்கொடிமாடச்செங்குன்றூர் - திருச்செங்கோடு 
212. திருவெஞ்சமாக்கூடல் - வெஞ்சமாங்கூடலூர் 
213. திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி - கொடுமுடி 
214. திருக்கருவூர்  - கரூர் 

நடுநாடு 
215. திருநெல்வாயில்அரத்துறை - திருவட்டுறை  216. திருத்தூங்கானைமாடம் - பெண்ணாடம் 
217. திருக்கூடலையாற்றூர் 
218. திருஎருக்கத்தம்புலியூர் - இராசேந்திரப்பட்டிணம் 
219. திருத்தினைநகர் - தீர்த்தனகிரி 
220. திருச்சோபுரம் - தியாகவல்லி 
221. திருவதிகை 
222. திருநாவலூர் - திருநாமநல்லூர் 
223. திருமுதுகுன்றம் - விருத்தாசலம் 
224. திருநெல்வெண்ணெய் - நெய்வெணை  
225. திருக்கோவலூர் - திருக்கோயிலூர்  226. திருஅறையணிநல்லூர் - அரகண்டநல்லூர் 
227. திருஇடையாறு - டி .எடையார் 
228. திருவெண்ணெய்நல்லூர் 
229. திருத்துறையூர் - திருத்தளூர் 
230. திருவடுகூர் - ஆண்டார்கோவில் 
231. திருமாணிக்குழி 
232. திருப்பாதிரிப்புலியூர் - கடலூர் 
233. திருமுண்டீச்சுரம் 
234. திருபுறவார்பனங்காட்டூர் - பனையபுரம் 
235. திருஆமாத்தூர் - திருவாமாத்தூர் 
236. திருவண்ணாமலை 

தொண்டைநாடு  
237. திருக்கச்சிஏகம்பம் - காஞ்சிபுரம் 
238. திருக்கச்சிமேற்றளி - பிள்ளையார் பாளையம் 
239. ஓணகாந்தன்தளி 
240. கச்சிஅனேகதங்காவதம் 
241. கச்சிநெறிக்காரைக்காடு - திருக்காலிமேடு 
242. குரங்கணில்முட்டம் 
243. மாகறல் 
244. திருவோத்தூர் - திருவத்தூர் 
245. வன்பார்த்தான்பனங்காட்டூர் - திருப்பனங்காட்டூர் 
246. திருவல்லம் - திருவலம் 
247. திருமாற்பேறு - திருமால்பூர் 
248. திருஊறல் - தக்கோலம் 
249. இலம்பையங்கோட்டூர்  
250. திருவிற்கோலம் - கூவம் 
251. திருவாலங்காடு  
252. திருப்பாசூர் - திருப்பாச்சூர் 
253. திருவெண்பாக்கம் - பூண்டி 
254. திருக்கள்ளில் - திருக்கண்டலம் 
255. திருக்காளத்தி - காளஹஸ்தி 
256. திருவொற்றியூர் 
257. திருவலிதாயம் - பாடி 
258. வடதிருமுல்லைவாயில் 
259. திருவேற்காடு 
260. திருமயிலை - மயிலாப்பூர் 
261. திருவான்மியூர் 
262. திருக்கச்சூர் - ஆலக்கோவில் 
263. திருஇடைச்சுரம் - திருவடிசூலம் 
264. திருக்கழுக்குன்றம் 
265. அச்சிறுப்பாக்கம் - அச்சரப்பாக்கம் 
266. திருவக்கரை 
267. திருஅரசிலி - ஒழுந்தியாப்பட்டு 
268. திருஇரும்பைமாகாளம் - இரும்பை 

துளுவ நாடு 
269. திருகோகர்ணம் (கோகர்ணா) 
மலைநாடு 
270. திருவஞ்சைக்களம் - கொடுங்களூர் 
வடநாடு 
271. திருப்பருப்பதம் - ஸ்ரீசைலம் 
272. இந்திரநீலப்பருப்பதம் - நீலகண்டசிகரம் பத்ரிநாத் அடிவாரம்  
273. அனேகதங்காவதம் - கௌரிகுண்டம் 
274. திருக்கேதாரம் - கேதார்நாத் 
275. நொடித்தான்மலை - கயிலாயம் 


                          போற்றி ஓம் நமசிவாய 


                             திருச்சிற்றம்பலம்

Post a Comment

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP